o nas

Wspieramy dzieła prowadzone przez dominikanki na całym świecie, angażując do pomocy ludzi dobrej woli.

ZARZĄD

 

 • Prezes – s. Agnieszka Gil OP
 • Wiceprezes – s. Sylwia Zimnocho OP
 • Sekretarz – s. Małgorzata Myk OP
 • Członkini zarządu – s. Magdalena Król OP

RADA FUNDACJI

 

 • s. Maria Pogwizd OP
 • s. Elżbieta Potoczna OP
 • s. Joanna Rogowska OP

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DOBRA PUBLICZNEGO OBEJMUJĄCA:

 1. Ochronę i promocję zdrowia,
 2. Oświatę i wychowanie oraz edukację,
 3. Kulturę i sztukę,
 4. Opiekę i pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 5. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. Działalność charytatywną,
 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 8. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 9. Opiekę nad zabytkami,
 10. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-9 powyżej.
 11. Ochronę środowiska.

FUNDACJA MOŻE REALIZOWAĆ SWOJE CELE POPRZEZ:

Działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, tj:

 1. Wspieranie bieżącej działalności placówek oświatowych, domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, placówek medycznych
  prowadzonych przez Zgromadzenie, konserwację budynków i urządzeń, remonty, budowę, modernizację, wyposażanie w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, edukacyjny itp. wyżej wymienionych dzieł.
 2. Finansowanie lub dofinansowanie nauki, edukacji, wypoczynku, wychowania dzieci i młodzieży z rodzin ubogich.
 3. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej osobom chorym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, ubogim i ich rodzinom w kraju i poza jego granicami.
 4. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu.
 5. Organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych
 6. Wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa.
 7. Prowadzenie działań wspierających rodzinę w tym dzieci i młodzież,
 8. Budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych i innych obiektów służących realizacji celów Zgromadzenia sióstr Św. Dominika
 9. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 10. Działalność wydawniczą i poligraficzną.
 11. Ochronę parków i ogrodów będących własnością Zgromadzenia
 12. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację.
 13. Pozyskiwanie środków na realizacje celów Fundacji.