1,5% podatku

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swoje 1,5%
KRS: 0000698914

1% Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

1 Procent

Możesz wesprzeć działania Fundacji przekazując swój 1%
KRS: 0000698914

Regulamin przekazywania darowizn oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu fundacjadominikanek.pl

 

§1
[definicje, czyli co jak rozumieć]

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Portal – portal internetowy, a więc stronę internetową wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami.

2) Fundacja – Usługodawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a więc Fundację Sióstr św. Dominika, ul. Kasztanowa 36, 30-227 Kraków, KRS 0000698914 świadczącą za pośrednictwem Portalu usługi elektroniczne, a także przyjmującą darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych Przelewy24.

3) Regulamin – niniejszy regulamin, a więc dokument, który właśnie czytasz.

4) Użytkownik – osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu lub dokonująca za jego pośrednictwem darowizny z wykorzystaniem usług Pośrednika usług finansowych(po dokonaniu Darowizny zwany “Darczyńcą”).

5) Pośrednik usług finansowych – Przelewy24.

6) Darowizna – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na cele statutowe Fundacji.

7) Darczyńca – Użytkownik, który dokonał Darowizny.

§2
[Postanowienia ogólne]

1. Portal służy zbiórce środków pieniężnych na cele statutowe Fundacji oraz prowadzeniu komunikacji z Darczyńcami i innymi Użytkownikami.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności, zaś korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu oraz polityki prywatności.

3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu oraz polityki prywatności. Fundacja ma prawo usunąć konto Użytkownika oraz rozwiązać z nim umowę o świadczenie usług elektroniczną (przez którą rozumie się udostępnienie możliwości korzystania z Portalu) w razie naruszenia zapisów regulaminu.

§3
[darowizna, czyli przekazanie środków]

1. Użytkownik przekazując środki finansowe dokonuje darowizny, a więc czynności prawnej uregulowanej w art. 888 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega na przesunięciu składników majątkowych Użytkownika na rzecz obdarowanego pod tytułem darowizny.

2. Dokonanie przelewu środków finansowych skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy pisemnej, darowizna jest ważna i skuteczna.

§4

[warunki techniczne korzystania z Portalu, czyli, jakie wymagania musi mieć Twój komputer, tablet, telefon itp.]

1. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, Użytkownik powinien spełnić następujące wymogi:

1) Posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu;

2) Dostęp do internetu;

3) Korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies;

4) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.

2. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych, o których mowa w ustępie poprzedzających wiążą się opłaty, obciążają one Użytkownika.

§5
[zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną]

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Portalu.
2. Dla wykonania umowy może być potrzebne posiadanie przez Użytkownika konta w serwisie Pośrednika usług finansowych.

3. Zawarcie umowy jest dobrowolne.

4. Fundacja za pośrednictwem Portalu i na podstawie niniejszego regulaminu świadczy usługę, która polega na umożliwieniu – przy wykorzystaniu Pośrednika usług finansowych – przekazanie darowizny na swoje cele statutowe oraz śledzenie postępów zbiórki, a także wysyłkę newslettera oraz przekazywanie treści marketingowych, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

5. Fundacja nie pobiera prowizji ani opłat dodatkowych od Użytkowników, co nie wyłącza możliwości pobierania ich przez Pośrednika usług finansowych.

§6
[strzeż się!]

Fundacja  przestrzega przed zagrożeniami, jakie wiążą się ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, niestety, coraz częściej stosowane w przestępczości internetowej są ataki na tego typu portale. Fundacja będzie dokładała wszelkich starań dla ochrony Użytkowników przed takimi atakami, jednak apeluje o ostrożność, zdrowy rozsądek oraz prosi o zgłaszanie wszelkich podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa świadczonych usług.

§7
[ochrona danych osobowych, czyli kto i w jakim celu korzysta z danych, które podałeś]

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja.
  2. Regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, uprawnień Użytkowników, zakresu i celu przetwarzania oraz innych zagadnień związanych z danymi osobowymi zawiera dokument „Polityka prywatności”, który zostaje udostępniony Użytkownikom równocześnie z niniejszym regulaminem, a w odniesieniu do uregulowanej tam materii stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

§8
[Reklamacje]

  1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji pod adresem elektronicznym: biuro@fundacjadominikanek.pl
  2. Fundacja nie później niż w terminie 14 dni odniesie się do reklamacji, odpowiadając na adres, z którego wysłane zostało zgłoszenie reklamacyjne.

§9
[Zmiany Regulaminu]

1. Fundacja ma prawo dokonywać zmian w regulaminie.

2. O zmianach regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez umieszczenie komunikatu na Portalu.

§10
[Postanowienia końcowe]

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na Portalu, z zastrzeżeniem §9.
2. Regulamin ma zapewnić harmonijną współpracę pomiędzy Użytkownikami a Fundacją, dlatego każdy Użytkownik ma prawo zgłaszać do niego uwagi i pytania, pod adres elektroniczny, o którym mowa w §1.